Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaným společností
Martoni.cz s.r.o. od 1.2. 2018.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MARTONI.cz
s.r.o.., se sídlem Okružní 4537, 760 05 Zlín, IČ: 05747228, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka
97772 u KS v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou
spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a
zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy
neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Vymezení pojmů
Prodávající je obchodní společnost MARTONI.cz s.r.o.., se sídlem Okružní 4537, 760 05 Zlín, IČ: 05747228,
zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 97772 u KS v Brně. Martoni.cz s.r.o. je osoba, která při
uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel,
který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje
kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak
jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá
smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého
povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží
dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím
objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem
na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté
ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit
objednávku“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím
a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu
s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,
včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující
dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi
seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady
potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat
doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do
dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy,
na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným
způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní
ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové
zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě
reklamy jimi prováděné,
 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu
obvykle používá,
 věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k
povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na
bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její
součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou
slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc
opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy
spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již
při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační
řád prodávajícího.
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má
spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy
do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy
musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů,
kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla
objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit po domluvě též v
hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může
spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty
prodávajícího petr@martoni.cz.
V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku
kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží
nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude
souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného
zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí
plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy
získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí
spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je
vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a
započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu
prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené
náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá
zejména, v případě smluv:
 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil
spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
 o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v
případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných
náhradních dílů,
 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit,
 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal,
 o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění
poskytuje v určeném termínu,
 uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel
před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
smlouvy
Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách
prodávajícího http://martoni.cz/.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označených pojmy „Momentálně
nedostupné“, „Na objednání“ a „Dočasně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani
nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným
vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá
objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se
zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující
uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi
prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto
zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných
práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel
nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků
předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou
přístupné pouze provozovateli obchodu.
Zpětný odběr elektrospotřebičů
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a
akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré
elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv
prodejně prodávajícího. Adresa prodejny je uvedena v kontaktech prodávajícího na těchto webových
stránkách.
Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud
si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu
odpovídajícím objednanému zboží.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným
odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech
jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity
k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní
prostředí či lidské zdraví.
Náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
petr@martoni.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu
kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů
vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den
uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi
kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný
kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem
nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní
smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním
případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2018