Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů. Správce osobních údajů: MARTONI.cz s.r.o., K Pasekám 273/5680 760 01 ZLÍN   |   www.martoni.info

Kontakty pro uplatnění Vašich práv, dotazů a připomínek: Telefon: +420 608 44 55 59, E-mail: petr@martoni.cz (dále jen „Dodavatel“)

1. Zásady zpracování osobních údajů Odběratel (subjekt údajů) bere na vědomí, že své osobní údaje předává nebo již předal Dodavateli dobrovolně a svobodně. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává na základě níže popsaných účelů, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením 2016/679 Sb. účinným od 25.5.2018. Dodavatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření, před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

2. Osobní údaje Z mnoha osobních údajů a informací, které jsou poskytnuty Dodavateli dobrovolně a svobodně v souvislosti s výhradně uvedenými účely zpracování, Dodavatel zpracovává tyto osobní údaje: Jméno, příjmení, funkce, název společnosti, adresa, IČ, DIČ, e-mail, bankovní spojení. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České Republiky, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 Sb. (GDPR) účinným od 25.5.2018. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro níže uvedené účely, není nutný Váš výslovný souhlas. Odběratel bere na vědomí, že rozsah jeho předaných osobních údajů pro účely zpracování jsou vůči jeho osobě přiměřené a minimalizované.

3. Doba uložení – archivace osobních údajů Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

4. Předání osobních údajů třetím stranám Osobní údaje zpracované na základě uvedených účelů zpracování mezi Odběratelem a Dodavatelem mohou být předány: 4.1 Zpracovatelům osobních údajů, který Dodavatel užívá pro zpracování. 4.2 Externím zpracovatelům poskytujících účetnictví, daňové, právní poradenství a služby. 4.3 Dalším subjektům pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na Dodavatele, u nichž to připouští právní předpis.

5. Práva subjektu údajů V souvislosti s právními základy zpracování osobních údajů Odběrateli náleží následující práva: Právo na přístup k osobním údajům Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Právo na výmaz osobních údajů Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají. Právo na omezení zpracování osobních údajů Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Právo vznést námitku proti zpracování Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné ke splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Právo podat stížnost u dozorového úřadu Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů. Jakékoliv dotazy, žádosti o opravu, omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů můžete provézt prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu (pokud jste se zaregistrovali) nebo na kontaktech uvedených výše nebo na našich webových stránkách.

6. Právní základy a účely Osobní údaje jsou zpracovávané na základě těchto právních základů a účelů: 6.1 Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy za účelem poptávky, nabídky nebo registrace prostřednictvím webového formuláře a e-mailu uvedeného na stránkách www.martoni.info a úmyslu uzavřít smlouvu o dílo, před uzavřením smlouvy na žádost odběratele, nebo zasíláním obchodního sdělení souvisejících se smluvním nebo předsmluvním vztahem mezi Odběratelem a Dodavatelem, prostřednictvím elektronických prostředků. 6.2 Splnění právní povinnosti za účelem předání přehledů, hlášení, přiznání, či jiné právní povinnosti související při zpracování účetnictví pro FÚ, ČSSZ, OSSZ, ÚP A další. 6.3. Oprávněného zájmu pro účely s tím související ochrany práv a svobod Dodavatele v případě obhajoby budoucích právních nároků vyplývající ze smluvního vztahu mezi Odběratelem a Dodavatelem a Oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu.

7. Prohlášení o zabezpečení zpracování Dodavatel prohlašuje, že při shora popsaném zpracování osobních údajů a vyplývajících účelů zpracování osobních údajů s přihlédnutím ke stavu techniky a vynaloženým nákladům na provedení povahy, rozsahu a účelům zavedl v době určení prostředků pro zpracování a v době zpracování, vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

www.MARTONI.cz

error: